Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN :

Artikel 1 : Tenzij door andere overeenkomst, gelden volgende voorwaarden voor al onze offerten en/of aan ons gegeven opdrachten en/of uitgevoerde werken en/of gedane leveringen en/of aanneming van werk en/of door ons geleverde prestatie, niets uitgezonderd. Eigen voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden zijn niet van toepassing ook indien door ons niet uitdrukkelijk verworpen en of tegengesproken.

Artikel 2 : Elke offerte van ons uitgaande verbindt ons slechts na definitieve aanvaarding der opdracht, dit is als de schriftelijke bevestiging wordt overgemaakt omtrent de prijs, bijzondere voorwaarden en aanvangsdatum. Een offerte vervalt automatisch bij gebreke van akkoord binnen de 8 dagen. Uitdrukkelijk wordt bedongen dat de uitvoering tevens afhankelijk wordt gesteld van onze bijzondere schriftelijke goedkeuring van uitvoeringsdatum en termijn. De opdrachtgever heeft als plicht schriftelijk, alle mogelijke inlichtingen te verstrekken wat betreft het te beveiligen object. Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Deze bepaling is eveneens voor de berekening van meerwerk van toepassing. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij door ons anders aan de opdrachtgever medegedeeld, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien wij bij eventuele nabestelling nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moeten maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Wij hebben het recht over te gaan tot verrekening van gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer. Indien wij, zonder de montage in opdracht te hebben, daarbij hulp of bijstand, welke dan ook verlenen, geschiedt zulks voor rekening en risico van de opdrachtgever, zodat wij gerechtigd zijn deze kosten aan te rekenen.

Artikel 3 : Wij bepalen zelf de volgorde van de door ons uit te voeren opdrachten. Data en/of termijnen worden niet gegarandeerd. Het vooraf of tussentijds verstrekken van inlichtingen omtrent de uitvoeringsdatum geschiedt zonder dat daaruit enige gehoudenheid op aansprakelijkheid voor ons voortvloeit. Wij hebben het recht om ons bij de uitvoering van de opdracht te bedienen van alle ons dienstig geachte middelen van transport en montage, desnoods in afwijking van wat de opdrachtbevestiging specificeert. Ingeval van ongewettigde verbreking door de klant van een overeenkomst, afgesloten hetzij telefonisch, hetzij per telefax, schriftelijk of anderszins, zelfs in geval van loutere “principe” bestelling , zal forfaitair een schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. minimaal 30 % berekend op de som bij overeenkomst bepaald. In zulk geval, alsook bij verdaging van de opdracht, ten gevolge van gelijk welk feit, overmacht of toeval niet uitgesloten, is de klant verplicht alle kosten en schade (o.a. van stilstand van materieel) onmiddellijk te vergoeden. Wij zijn nooit gehouden tot enige boete door vertraging of anderszins. Mocht blijken dat de opdracht, uit welke oorzaak dan ook, alleen met een groot risico voor personeel en/of materiaal zou kunnen geschieden respectievelijk afgemaakt worden, zulks uitsluitend door onze beoordeling, dan mogen wij annuleren en het reeds uitgevoerde deel in verhouding tot het geheel aanrekenen.

Artikel 4 : Uitdrukkelijk wordt onze verantwoordelijkheid voor elke schade of vertraging, ten gevolge van overmacht uitgesloten. Alle door overmacht ontstane extra kosten komen ten laste van de klant. Overmacht is o.m. : A. Oorlog, oorlogsgevaar, maatregel van hogerhand, quarantaine, oproep, sabotage, staking, uitsluiting, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten, ziekten. B. Slechte weersomstandigheden, storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang. C. Brand, explosies, verzakkingen, instorting, inwatering, dooibarelen. D. Sluiting der grensposten, oponthoud in stations of toldiensten. Conventioneel wordt tevens bepaald dat onvoorziene defecten aan het materieel nodig voor de opdracht, alsook ziekte van ons personeel of schade en verlet ten gevolge van daden van derden, niet ten onzen laste kunnen gelegd worden.

Artikel 5 :Behoudens ander beding zal de klant het te beveiligen object verzekeren tegen alle risico’s van vervoer en/of behandeling, en bepaaldelijk : diefstal, beschadiging bij lading, lossing, vervoer, montage, behandeling, verlies, brand, zonder dat deze lijst beperkend is. De klant zal hiervan een geldig bewijs aan ons voorleggen. In ieder geval zal een afstand van verhaal ten onzen gunste steeds een essentiële voorwaarde zijn. Op speciale aanvraag van de klant kan de afsluiting van een bijzondere verzekering door ons worden bewerkt. Deze zal de klant afzonderlijk worden aangerekend. Indien in zulk geval het bedrag van de schade hoger blijkt te zijn dan de waarde ons schriftelijk overgegeven, blijft de klant zijn eigen verzekeraar voor het excedent.

Artikel 6 : Alle facturen zijn contant betaalbaar ten zetel van ons bedrijf, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Innings- en verdisconteringskosten van cheques of wissels zijn ten laste van de klant. Het enkel niet betalen van de facturen op de betalingsdatum doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest van 1 % per maand lopen, ten titel van schadeloosstelling voor immobilisatie van het kapitaal. Het enkel niet betalen van de factuur 14 dagen na de vervaldag maakt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een uitdrukkelijke forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag eisbaar, met een minimum van 125 euro. Deze is bestemd ter dekking van de administratieve en andere kosten.

Artikel 7 : Ondanks andersluidend beding is het Belgisch recht van toepassing op al onze contracten. De rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd wat betreft geschillen aangaande het bestaan en de interpretatie en het uitvoeren van de contracten en de inning der facturen. Voor geschillen vallende onder de bevoegdheid van de Vrederechter is uitsluitend de Vrederechter van Willebroek bevoegd.

CONDITIONS GENERALES :

Article 1 : Sauf convention contraire, les conditions générales suivantes sont applicables à toutes nos offres et/ou à toutes les instructions que nous sont données et/ou aux travaux réalisés et/ou aux livraisons effectuées et/ou aux travaux sous contrat d’entreprise et/ou aux prestations que nous fournissons, sans aucune exception. Les conditions des commettants et/ou de tiers ne sont pas applicables, même si nous ne les avons pas explicitement refusées ou contestées.

Article 2 : Toute offre de notre part ne nous lie qu’après acceptation définitive des instructions, c’est-à-dire au moment de la confirmation par écrit du prix, en particulier de conditions et de la date prévue pour le début des prestations. A défaut d’accord dans les 8 jours, toute offre est automatiquement annulée. Il est explicitement convenu que l’exécution des prestations dépend en outre de notre approbation supplémentaire, par écrit, de la date et des délais d’exécution. Le commettant a l’obligation de nous donner par écrit toutes les informations possibles concernant l’objet à protéger. Si, après la date de l’offre, un ou plusieurs des éléments intervenant dans l’établissement du prix de revient subit une majoration, même si cette majoration est due à des circonstances prévisibles, nous avons le droit de majorer le prix convenue dans la même proportion. Cette disposition est également applicable au calcul du prix de travaux supplémentaires. Sauf avis contraire de notre part à notre commettant, nous ne porterons pas les estimations des coûts et des plans séparément en compte. Si, lors qu’une éventuelle commande supplémentaire, nous devons faire de nouveaux dessins, calculs, descriptions, modèles ou appareils etc., ces frais seront portés en compte. Nous avons le droit de facturer les frais supportés suite à des intempéries ayant empêchés l’exécution des travaux. Si nous devons prêter aide ou assistance lors de travaux de montage, sans que ces travaux ne nous aient été confiés, nous le ferons au risque et pour compte du commettant, de sorte que nous aurons le droit de porter ces frais en compte.

Article 3 : Nous déterminons nous-mêmes l’ordre d’exécutions que nous sont confiées. Nous ne garantissons ni dates, ni délais. Les conformations que nous fournissons avant ou pendant l’exécution des travaux concernant la date de leur exécution, sont fournies sans aucune garantie ou responsabilité de notre part. Lors de l’exécution des travaux nous avons le droit de nous servir de tous les moyens de transport et de montage que nous estimons utiles, si nécessaire contrairement à la confirmation des instructions En cas de rupture injustifiée par le client d’un contrat conclu soit par téléphone, soit par télécopieur, par écrit ou autrement, même en cas de simple commande de principe, des dommages–intérêts forfaitaires s’élevant à au moins 30 % de la somme prévue contractuellement seront dus. Dans ce cas et également en cas d’ajournement des instructions en raison de n’importe quel fait, force majeure et hasard non-exclus, le client a l’obligation d’indemniser immédiatement tous les frais et dommages ‘e.a. immobilisation du matériel). Aucune amende ne pourra nous être imposée en raison de retard ou autrement. S’il apparaissait que l’exécution des instructions pour quelque raison que ce soit, ne peut être terminée qu’avec un grand risque pour personnel et/ou matériels, ce qui est laissé à notre seule appréciation, nous avons le droit d’annuler l’exécution des travaux et de porter les travaux déjà exécutés en compte en proportion de leur degré d’achèvement.

Article 4 : Notre responsabilité pour tout dommage ou retard en raison de force majeure est explicitement exclue. Tous les frais supplémentaires résultants de force majeure sont à charge du client. L’expression force majeure comprend e.a. A. Guerre , risque de guerre, mesures prises par l’autorité, quarantaine, émeute, sabotage, grève, exclusion, difficultés de circulation, manque de personnel, maladies. B. Mauvaises conditions atmosphériques, tempête, brouillard, foudre, inondation, marées, gel, congélation, débâcle. C. Feu, explosion, éboulement, effondrement, infiltrations d’eau, barrière de dégel. D. Fermeture des postes de frontière, arrêt dans les gares ou aux postes de frontière. Il est également convenu que des défauts imprévus affectant le matériel nécessaire à l’exécution des instructions, ainsi que l’absence de notre personnel pour cause de maladie, les dommages ou le chômage résultant d’actes commis par des tiers, ne peuvent nous être mis à charge.

Article 5 : Sauf convention contraire, le client devra assurer l’objet à protéger contre tous les risques de transport et/ou de manutention et en particulier : vol, dommage en cas de chargement, déchargement, transport, montage, manutention, perte, incendie, sans que cette liste ne soit limitative. Le client devra nous remettre une preuve valable de cette assurance. La renonciation en notre faveur à l’exercice de toutes voies de recours reste en tout cas, à tout moment, une condition essentielle. A la demande explicite du client nous pouvons nous charger de la conclusion d’une assurance spéciale.. Elle sera portée séparément en compte au client. Si dans ce cas, le montant du dommage est supérieur à la valeur qui nous a été communiquée par écrit, le client reste son propre assureur pour cet excédent.

Article 6 : Toutes les factures sont payables au comptant, au siège social de notre entreprise, sauf convention contraire. Les droits de recouvrement et les frais d’escompte de chèques ou de traites sont pour compte du client. En cas de non-paiement de factures à leur échéance, des intérêts conventionnels s’élevant à 1 % par mois seront dus de plein droit et sans mise en demeure, à titre dommages-intérêts pour immobilisation du capital. En cas de non-paiement de la facture dans les 14 jours après l’échéance, des dommages-intérêts forfaitaires s’élevant à 10 % du montant de la facture, avec un minimum de 125 euro, seront dus de plein droit et sans mise en demeure. Cette somme est destinée à couvrir les frais administratifs et autres.

Article 7 : Nonobstant toute convention contraire, le droit Belge est applicable à tous nos contrats. Les tribunaux de l’arrondissement de Mechelen sont compétents en cas de litige concernant l’existence, l’interprétation et l’exécution des contacts et le recouvrement de factures. Le juge de Paix de Willebroek est exclusivement compétant pour tout litige tombant sous la compétence d’un Juge de Paix.

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x